fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

Flight of the Gibbon Chiang Mai

Open daily from 06:00:00 - 23:00:00
Feature Photo of Flight of the Gibbon Chiang Mai

Flight of the Gibbon Chiang Mai

Chiang Mai, THAILAND

Open in Google Map

ชะนีมือขาว บริเวณไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดูแลรักษาธรรมชาติบริเวณไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
สนุกหวาดเสียดไปกับไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
โครงการปลูกป่า
ซิปไลน์สุดหวาดเสียว
ปลอดภัยกับอุปกรณ์ของไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
เจ้าหน้าที่อบรมก่อนเริ่มผจญภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์กับน้องๆ

Images and videos

by tourists from social media about Flight of the Gibbon Chiang Mai

The more advance you buy, the more special price you will get

All tickets at FaceTicket.net are offered at special prices and “The more advance you buy, the more special price you will get”

All Tickets Discount

payment